Aktualnie realizowane konkursy na świadczenia zdrowotne

2012

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Inne informacje

Wyniki konkursu

Konkurs na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez indywidualne praktyki lekarskie – lekarzy z I i II stopniem specjalizacji i lekarzy posiadających otwartą specjalizację

Ogłoszenie

 

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz ofertowy

 

Inne informacje

Wyniki konkursu

Dodano: 13.06.2011 r.

 

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Nocnej Pomocy Lekarskiej w Szpitalu Czernikowskim oraz lekarza medycyny pracy.

 

Ogłoszenie

 

Szczegółowe warunki konkursu

 

Formularz ofertowy nr 1 (NPL)

 

Projekt umowy (NPL)

 

Formularz ofertowy nr 2 (MP)

 

Projekt umowy (MP)

 

Inne informacje

Wyniki konkursu

Dodano: 22.06.2011 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego

 

Ogłoszenie ukazało się w Nr 10 Gazety Lekarskiej oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnokrajowym w dniu 03.10.2011 r. Termin składania ofert do 30.11.2011 r.

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ordynatora Oddziału Neurologii

 

Ogłoszenie ukazało się w Nr 10 Gazety Lekarskiej oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnokrajowym w dniu 03.10.2011 r. Termin składania ofert do 30.11.2011 r.

 

Konkurs ofert

Dodano: 08.12.2011 r.

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/
25

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez indywidualne praktyki lekarskie – lekarzy z I i II stopniem specjalizacji i lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata)  w ramach:

1.   Kliniki/Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM – specjaliści

      z zakresu: chorób wewnętrznych, kardiologii, nefrologii, diabetologii, reumatologii,

      geriatrii,  gastroentorologii, oraz lekarza do Pracowni USG – badania echokardiograficzne - wymagany

       certyfikat,

       2.   Kliniki/Oddziału Otolaryngologicznego WUM ,

3.   Kliniki/Oddziału Chirurgii WUM – specjaliści z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej

       i neurochirurgii oraz lekarza do Pracowni Endoskopii – wymagany certyfikat,

4.    Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

5.    Oddziału Neurologicznego,

6.    Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

7.    Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć – specjaliści z zakresu: medycyny ratunkowej, chirurgii,

       anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz  lekarze systemu w rozumieniu art. 57. Ustawy o Państwowym    

       Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r.

8.    Oddziału Okulistycznego,

9.    Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni USG przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – wymagany

       certyfikat

10.  Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii,

11.  Zakładu Patomorfologii,

12.  Konsultacji neurochirurgicznych,

13.  Konsultacji onkologicznych

14.  Konsultacji urologicznych,

15.  Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej w Poradniach:

a)       Poradni Okulistycznej,

b)       Poradni Leczenia Jaskry,

c)       Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

d)       Poradni Medycyny Pracy

 

Umowy zawierane będą od dnia 01 stycznia 2012 r. na okres 1 roku.

 

Szczegółowe warunki konkursu,  formularz ofertowy i projekt umowy   udostępniony będzie w Biurze Kadr,  budynek administracyjny, I piętro, pok. Nr 204, oraz na stronie internetowej http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy sporządzić na formularzu ofertowym.

Na każdy rodzaj świadczenia należy złożyć osobną ofertę.

 

Oferty należy składać w siedzibie Szpitala w  pok. 215 (sekretariat) do dnia 15 grudnia 2011 r.  do godz. 1500.     Oferty przesłane pocztą uznane są za złożone w terminie,  jeżeli data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i oferta wpłynie najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala I piętro, pok. Nr 213-214 (budynek administracyjny)  w dniu 16 grudnia 2011 r.  o godz. 1000

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 r. po godz. 1500 na stronie internetowej Szpitala www.szpitalczerniakowski.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.               

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej        

 

Ogłoszenie

SWK

Formularz ofertowy

Umowa konsultacje

Umowa oddział

Umowa poradnia

Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wyniki załącznik 1

Wyniki załącznik 2

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Nocnej Pomocy Lekarskiej w Szpitalu Czernikowskim

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Unieważnienie konkursu

Dodano: 21.12.2011 r.

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz prowadzenia Banku Krwi.

 

OGŁOSZENIE

SWKO

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 01.02.2012 r.

Informacja o proteście i zmiana terminu składania ofert z dnia 03.02.2012r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano:08.02.2012r

Odpowiedź na protest

Dodano 09.02.2012 r.

Konkurs ofert  na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki

 

Dodano: 10.02.2012 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie

 

Ogłoszenie

 

Regulamin komisji konkursowej

 

SWKO

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

Załącznik nr 1 do umowy

 

Inne informacje

Wyniki konkursu

Dodano:

20.02.2012 r.

 

Konkurs Ofert

 

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w ramach:

1.     Kliniki/Oddziału Otolaryngologicznego - specjalista z zakresu otolaryngologii oraz lekarz

      pulmunolog do opisywania badań polisomnograficznych i badań pulsoksymetrycznych,

2.   Kliniki/Oddziału Chirurgicznego – specjaliści z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii

      naczyniowej oraz lekarza do Pracowni Endoskopii – wymagany certyfikat,

3.   Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

4.   Oddziału Neurologicznego - specjaliści z zakresu neurologii, logopeda, lekarz neurolog

      do opisywania badań EEG ,

5.   Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

6.   Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć – specjaliści z zakresu:

      medycyny  ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz  lekarze systemu

       w rozumieniu art. 57. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r.

7.   Konsultacji pediatrycznych w Oddziale Okulistycznym i w Oddziale Otolaryngologicznym,

8.   Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej w Poradniach:  

      a)   Poradni Okulistycznej,                                                                                                                                            

      b)   Poradni Leczenia Jaskry,

      c)   Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

            d)   Poradni Alergologicznej.

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Regulamin pracy komisji

Formularz ofertowy

SWKO

Wzór umowy – oddział neurologii

Wzór umowy – oddział neurologii – opisy EEG

Wzór umowy – oddział neurologii - logopeda

Wzór umowy – oddział otolaryngologiczny

Wzór umowy – oddział otolaryngologia – opisy badań

Wzór umowy – oddział chirurgii ogólnej

Wzór umowy – oddział chirurgii ogólnej - endoskopia

Wzór umowy – anestezjologia

Wzór umowy - SOR

Wzór umowy - konsultacje

Wzór umowy - poradnie

 

 

Wyniki z dnia 23.03.2012r

Konkurs ofert

 

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SWKO

Standardowe Procedury Operacyjne – Bank Krwi

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Cennik badań laboratoryjnych – załącznik nr 2

Zasady prowadzenia Banku Krwi – załącznik nr 3

Projekt umowy – załącznik nr 4

Projekt umowy najmu – załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano:28.03.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano 29.03.2012 r.

Nowy załącznik nr 2 do SWKO

Dodano 29.03.2012 r.

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 04.04.2012 r.

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 13.04.2012 r.

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu Dodano: 19.04.2012r.

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu Dodano:24.04.2012r.

Informacja o unieważnieniu konkursu

Dodano: 27.04.2012 r.

Konkurs ofert

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach:

1.   Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

      2.   Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy – Oddział Anestezjologii

Wzór umowy – Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Inne informacje

Wyniki konkursu

Dodano: 23.05.2012 r.

 

Ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych                        w ramach:

1.      Poradni Foniatrycznej w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej 

      lekarz specjalista w dziedzinie foniatrii,

2.      Zakładu Patomorfologii - lekarz specjalista patomorfolog

 

WYNIKI KONKURSU

 

Konkurs ofert

 

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych                        w ramach

Oddziału Neurologicznego - specjaliści z zakresu neurologii

 

 

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

SWKO

Projekt umowy

 

Wyniki konkursu z dn. 16.07.2012r

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25


Ogłasza konkurs ofert

na wynajęcie powierzchni w celu prowadzenia Bufetu dla pacjentów, odwiedzających

i pracowników.

 

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

Wzór umowy

 

Inne informacje

 

Unieważnienie konkursu

Dodano: 17.10.2012 r.

 

Konkurs ofert

 

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w ramach:

       1.Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

       2.Poradni Foniatrycznej w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej – lekarz specjalista w dziedzinie foniatrii

     

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Regulamin

SWKO

Projekt umowy – Anestezjologia

Projekt umowy – Poradnia Foniatryczna

 

 

Informacja o wyborze ofert

Dodano: 05.10.2012 r.

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25


Ogłasza konkurs ofert

na wynajęcie powierzchni w celu prowadzenia Bufetu dla pacjentów,

odwiedzających i pracowników

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

Wzór umowy

 

 

Inne informacje

 

Wyniki konkursu

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/
25

 

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie zamówienia na  świadczenia zdrowotne dla pacjentów  w zakresie MR Szpitala Czerniakowskiego

 

Treść ogłoszenia

SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO

Załącznik nr 2 do SWKO

Załącznik nr 3 do SWKO

Załącznik nr 4 do SWKO

Załącznik nr 5 do SWKO

 

Inne informacje

 

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 31.10.2012 r.

 

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 09.11.2012 r.

 

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 19.11.2012 r.

 

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 23.11.2012 r.

 

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 28.11.2012 r.

 

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 03.12.2012 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.01.2013 r.

 

 

 

 

DYREKTOR

SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ

w Warszawie

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

    ORDYNATORA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII         

 

Treść ogłoszenia        

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Działając na podstawie:

        - art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

         ( Dz. U. z 2011 r. , nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz

        - art. 146 ust. 1 Ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

          zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.

         Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w  Warszawie przy
ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie
od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Treść ogłoszenia

 

Formularz ofertowy

 

SWKO

 

Wzór umowy klinika/oddział

 

Wzór umowy poradnia

 

Wzór umowy zakład RTG

 

Wzór umowy medycyna pracy

 

Wzór umowy konsultacje

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu

 

WYNIKI z dnia 20.12.2012r

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie

badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii

oraz prowadzenia Banku krwi

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

Formularz ofertowy

 

Cennik badań

 

Zasady prowadzenia Banku Krwi

 

Oświadczenie   

 

Projekt umowy

 

Projekt umowy najmu

 

Informacja o proteście

Dodano: 13.12.2012 r.

 

Treść protestu

 

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 19.12.2012 r.

 

Odpowiedź na protest

Dodano:20.12.2012r.

 

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 28.12.2012 r.

 

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 04.01.2013 r.

 

Nowy załącznik nr 2

Dodano: 04.01.2013 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Dodano: 04.03.2013 r.

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/
25

Ogłasza konkurs ofert  na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w:

1.   Oddziale Chorób Wewnętrznych, 

      2.   Oddziale Otolaryngologicznego  ,

3.   Oddziale Chirurgicznym

4.   Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

5.   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

6.   Oddziale Okulistycznym,

7.   Bloku operacyjnym

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Załącznik nr 1 do umowy

 

Informacja o zmianach w konkursie

Dodano: 13.12.2012 r.

 

Nowy formularz ofertowy

 

WYNIKI KONKURSU z dnia 19.12.2012r.

 

                                                                                                                                                                     

POWRÓT